Elearing KPRU

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
คณะวิทยาการจัดการ

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารจัดการ

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรณ

ในการประกอบอาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีมี คุณภาพของสังคม

* กรุณาเลือกโปรแกรมวิชาที่ต้องการรายวิชาทั้งหมด คณะวิทยาการจัดการ