Elearing KPRU

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

about_usเกี่ยวกับเรา

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย สามารถศึกษาเรียนรู้และทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง จึงจัดให้มีทุนพัฒนา E-learning  สำหรับอาจารย์ประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย ของแต่ละปี ซึ่งที่แต่ละปีนั้นจำนวนทุนไม่เท่ากันเสมอไปขึ้นอยู่กับงบประมาณ

            และเรา งานพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลระบบ E-learning โดยแต่ละปีเราได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับทุน และรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้สมควรได้รับทุน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับทุน

4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

5. จัดอบรมการพัฒนาสื่อและชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับทุน

6. ดำเนินการพัฒนาสื่อ

7. ส่งผลงาน

8. สรุปผลให้กับมหาวิทยาลัยฯ

---------------------------------------

ระยะเวลาการพัฒนาสิ้นสุดที่เดือน กันยายน ของทุกๆปี โดยติดตามรายละเอียดที่ปฏิทินกิจกรรมประจำปี


ยังไม่เพียงเท่านี้ ทางทีมงานพัฒนา ได้จัดเตรียมระบบเนื้อหาความรู้พื้นฐาน ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเขียนจากประสบการการทำงาน ถือได้ว่าเป็นการ KM (การจัดการองค์ความรู้) ออนไลน์ในตัว